Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vakantiehuis Hagegoud
Glabbeekstraat 217
3450 Geetbets

www.hagegoud.be

[email protected]

tel. 0473 48 27 21

BTW BE0823 900 479

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Wijndomein Hagegoud biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Wijndomein Hagegoud moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Wijndomein Hagegoud aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wijndomien Hagegoud verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. Wij verkopen alleen aan:

 

a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar

 

b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.


Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wijndomein Hagegoud niet. Wijndomein Hagegoud is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wijndomein Hagegoud is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met

onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wijndomein Hagegoud. Wijndomein Hagegoud kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5: Online aankopen

De Klant kan op de website op zoek gaan naar artikelen die hij wenst aan te kopen. De Klant wordt in een volgende stap gevraagd om het aantal gewenste artikelen te vermelden. Na bevestiging hiervan krijgt de Klant een totaal bedrag te zien van zijn aankoop. Dit bedrag is inclusief BTW maar zonder eventuele transport – of verzendingskosten. Vervolgens kan de klant de leveringswijze kiezen en aldus zien hoeveel de bijkomende leveringskosten bedragen. Leveringen worden vanaf 170€ gratis geleverd. De Klant kan betalen via bancontact/mistercash.

Bij aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.

Wijndomein Hagegoud is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het aankopen van artikelen en de keuze van verzending en betaling ontvangt de klant een uniek track & trace nummer waarmee hij op de website van Bpost de status van zijn zending kan volgen. De levering gebeurt door Bpost die door Wijndomein Hagegoud werden aangesproken om de aangekochte artikelen aan de Klant te leveren.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De Klant wordt voor de levering op de hoogte gebracht van de transport en leveringskosten. Leveringen vanaf 170€ worden gratis geleverd. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zijn in geen geval bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk na levering worden gemeld aan Wijndomein Hagegoud.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Wijndomein Hagegoud was geboden.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Wijndomein Hagegoud.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wijndomein Hagegoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wijndomein Hagegoud.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Wijndomein Hagegoud via

een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wijndomein Hagegoud heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wijndomein Hagegoud, Glabbeekstraat 217, 3450 Geetbets.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Wijndomein Hagegoud zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Wijndomein Hagegoud alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wijndomein Hagegoud op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Wijndomein Hagegoud wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Wijndomein Hagegoud geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Wijndomein Hagegoud betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wijndomein Hagegoud aanvaardt geen retour voor de volgende producten:

Geopende flessen die toch niet proefden naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering. Uitzondering: kurksmaak: zie artikel 8.

Flessen wijn met een rekening, kasticket of factuur ouder dan 2 maanden.

Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.

Kelderresten

 

Artikel 9: Garantie

Wanneer de klant een wijn met kurksmaak heeft, mag hij deze fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar Wijndomein Hagegoud. Wijndomein Hagegoud zal deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.

 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Wijndomein Hagegoud is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 48 27 21, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Glabbeekstraat 217, 3450 Geetbets. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Wanneer een factuur gedurende meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er binnen de 8 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt zullen alle eventuele prijsverminderingen en kortingen vervallen en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% (met een minimum van 25€). Tevens zal een nalatigheidinterest aangerekend worden van 1% per maand te berekenen vanaf de factuurdatum.

Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.

De goederen blijven eigendom van Wijndomein Hagegoud tot volledige betaling van het factuurbedrag en blijven opeisbaar bij niet betaling binnen de gestelde termijnen.

Onverminderd het voorgaande behoudt Wijndomein Hagegoud zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Wijndomein Hagegoud, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, eigen reclame en/of marketingdoeleinden, het opsturen van facturatie - en verzendingskosten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wijndomein Hagegoud, Glabbeekstraat 217, 3450 Geetbets of [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Wijndomein Hagegoud, Glabbeekstraat 217, 3450 Geetbets of [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Wijndomein Hagegoud om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 
Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd.